Bokriskommittén bjuder in till hearing

Under det gångna året har Bokriskommittén och ytterligare några expertutredningar presenterat en rad förslag till vad som bör göras för att få en bättre fungerande bostadsmarknad. Det har bland annat resulterat i att även känsliga politiska frågor, som en stegvis reformering av hyressättningssystemet, har börjat diskuteras på allvar.

Bokriskommittén har sänt sin rapport ”En reformerad bostadsmarknad” på remiss. Remissvaren visar en bred samsyn kring flera övergripande problem som präglar det bostadspolitiska området. Reformförslagen med breda lösningar välkomnas också av en majoritet av remissinstanserna.

Vi står nu i början av en ny mandatperiod. Ett förslag från Bokriskommittén är att en bred statlig utredning bör tillsättas för att bygga på det som redan finns och ta vara på och väga samman de förslag till reformer som har lagts fram.

Bokriskommittén bjuder in till en öppen hearing den 8 december kl. 10.00 för att presentera det mest intressanta som framkommit i remissrundan och gå igenom debatten efter valet.

Hearingen är startpunkten i ett arbete för en bred och långsiktig uppgörelse för nya och bättre spelregler på bostadsmarknaden. En uppgörelse som ska främja bostadsbyggande och en mer effektiv användning av de befintliga bostäderna.

Program:
Maria Rankka, Vd Stockholms Handelskammare och Reinhold Lennebo, Vd Fastighetsägarna Sverige, inleder
Klas Eklund, ordförande i Bokriskommittén, redogör för slutsatserna i rapporten
Björn Hasselgren, sekreterare i Bokriskommittén, summerar remissrundan
Klas Eklund leder rundabordssamtal med:

• Conny Wahlström, statssekreterare hos bostads- och stadsutvecklingsministern
• Caroline Szyber, ordförande Civilutskottet
• Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen
• Per Anders Bergendahl, utredare Hyresbostadsutredningen
• Robert Östling, Socialdemokraternas forskningskommission

Datum: 8 december
Tid: Kl. 10.00–11.30 (lättare lunch serveras efter hearingen)
Plats: Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2
Sista anmälningsdag: 3 december

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig till hearingen här.