Bokriskommitténs rapport sänds på remiss

Bokriskommitténs rapport ”En fungerande bostadsmarknad – en reformagenda” sänds idag på en formell remiss till ett 50-tal remissinstanser; statliga och kommunala myndigheter, intresseorganisationer och privata aktörer. Rapporten innehåller ett reformpaket för svensk bostadsmarknad som hanterar önskemålen om ökat byggande, en mer flexibel bostadsmarknad och ett fortsatt socialt ansvarstagande.

– Rapporten har mött ett brett och positivt gensvar i en rad seminarier och artiklar. Genom remissen som vi nu genomför breddar vi underlaget för bedömningen av vår reformagenda ytterligare, säger Björn Hasselgren, huvudsekreterare i Bokriskommittén.

Bokriskommittén tillsattes i september 2013 av Fastighetsägarna Sverige samt Handelskamrarna i Stockholm, Västsverige och Sydsverige. Uppgiften var att komma med konkreta förslag till hur – inte om utan hur – den svenska bostadsmarknaden ska reformeras för att fungera bättre.

I dag råder bostadsbrist, främst i storstadsregionerna. Segregationen är påtaglig, rörligheten på bostadsmarknaden är låg. Bostadsbeståndet utnyttjas dåligt. En central slutsats av Bokriskommitténs arbete är att en bidragande orsak till dagens kris på bostadsmarknaden är att politiska beslut fattats i skilda ”stuprör” och lagrats på varandra, utan hänsyn till helheten. En fungerande bostadsmarknad förutsätter därför rejäla, genomgripande och samverkande reformer på flera områden, samt en bred och långsiktig politisk uppgörelse för fasta spelregler.

Några av de förslag som presenteras medför övergångs- och anpassningskostnader. Men Bokriskommitténs reformpaket som helhet medför på sikt ökat bostadsbyggande, fler hyresrätter, krympta svarta marknader, ökad sysselsättning, högre ekonomisk tillväxt och starkare offentliga finanser – utan ökad segregation.

Bokriskommitténs förslag har diskuterats och debatterats i massmedia, vid flera seminarier i Stockholm och på andra platser i Sverige. Vi har mött övervägande positiva reaktioner. I syfte att sammanställa ett heltäckande underlag som kommer att ställas till regeringens förfogande önskar Bokriskommittén nu inhämta synpunkter på rapporten från berörda aktörer och organisationer på svensk bostadsmarknad.

Vi inbjuder nu därför berörda organisationer att lämna synpunkter på rapporten senast den 10 oktober 2014.

Rapporten och en remissammanställning kommer sedan att ställas till förfogande för den nytillträdda regeringens bostadsansvariga minister.

Här finns rapporten för nedladdning: Bokriskommittens slutrapport och missivbrev till remiss.
Bokriskommitténs slutrapport finns nu på engelska:
Housing Crisis Committee Bokriskommitten_eng_web

Frågor besvaras av:
Björn Hasselgren, Bokriskommittén, Tel:070-7623316
Daniella Waldfogel, Handelskammaren i Stockholm, Tel: 070-669 58 85