Bokriskommitténs slutrapport

En fungerande bostadsmarknad kräver både större rörlighet på den befintliga bostadsmarknaden och ökat bostadsbyggande. Det är huvudbudskapet i vår slutrapport En fungerande bostadsmarknad – en reformagenda.

Krisen på bostadsmarknaden är djup – men går att övervinna. De förslag vi lägger fram i vår slutrapport En fungerande bostadsmarknad – en reformagenda medför att ca 10 000 fler nya bostäder byggs per år, att tillväxten ökar och tiotusentals nya jobb skapas, att bostadsköerna krymper, att den svarta marknaden minskar och att statsfinanserna stärks. Den enskilde får lättare att finna bostad.

Vägen till en fungerande bostadsmarknad går på två spår. Rörligheten i det existerande bostads­beståndet måste ökas och bostadsbyggandet ta fart, säger Klas Eklund, ordförande Bokriskommittén, och fortsätter:

– Att ”bara” lägga förslag som ökar byggandet räcker inte. De största samhällsekonomiska problemen kommer av att bostä­derna utnyttjas ineffektivt, av att rörligheten är dålig och flyttkedjor blockeras. Därför måste rörligheten ökas. Vi föreslår en reformering av hyresregleringen och ett antal skatteföränd­ringar som gör det billigare att flytta, säger Klas Eklund.

– Att ”bara” föreslå omreglering av hyressättningen räcker inte heller. I områden med bostadsbrist skulle hyrorna riskera att drivas upp alltför snabbt och skapa sociala problem. Vi föreslår därför en rad förenklingar av planförfarandet och förespråkar en inskränkning av kommunernas användning av planmonopolet, säger Klas Eklund.

En omreglering av hyressättningen bör ske gradvis. Hyresgästernas besittningsrätt ska värnas och skyddet mot oseriösa hyresvärdar skärps. Anpassningen till mer rättvisande hyror beräknas ta ett till två år i de flesta städer. I Göteborg fyra fem år. Längst tid tar det i Stockholms innerstad – där krävs tio år eller mer. Men därefter har Sverige ett hyressystem som inte längre skapar svåra inlåsningseffekter. Ett tillfälligt bostadsbidrag – finansierat av en tillfällig förmögen­hetsskatt på äldre fastigheter – skyddar hushåll med ekonomiska problem.

– Våra reformförslag ger en rimlig avvägning mellan trygghet och effektivitet. Det svenska politiska systemet har tidigare visat att det kan samla sig till viktiga beslut när det verkligen behövs. Nu är det dags igen, avslutar Klas Eklund.

Rapporten presenterades vid Bokriskommitténs seminarium den 12 juni. Ta del av presentationen här Bokriskommitténs reformagenda. Här kan du se hela seminariet.