Erfarenheter från hyresmarknaderna i andra länder

Bruksvärdessystemet och de kollektiva förhandlingarna gör den svenska hyresmarknaden unik i sitt slag. Fortsatta reformer av hyresmarknaden måste därför anpassas till den särskilda svenska kontexten, eftersom erfarenheter från andra länder inte går att applicera rakt av på den svenska hyresmarknaden. Det framkom vid Bokriskommitténs seminarium om erfarenheter från om- och avregleringar på europeiska hyresmarknader.

Christian Weise från EU-kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finanser inledde Bokriskommitténs seminarium Hyresmarknaden i andra europeiska länder – avregleringsstrategier och utfall med att uppmana till fortsatta reformer av hyresmarknaden, för att öka utbudet av hyreslägenheter och minska de ekonomiska obalanserna. Weise betonade vikten av att det starka konsumentskyddet både kan och bör bevaras vid en omreglering av hyresmarknaden.

Michael Voigtländer, professor vid institutet för ekonomisk forsknings i Köln, redogjorde därefter för den tyska hyresmarknadens funktion och uppbyggnad. Voigtländer beskrev i sitt anförande Den tyska hyresmarknaden, att bakgrunden till den stora och välfungerande tyska hyresmarknaden ligger i en medveten satsning på hyreslägenheter under återuppbyggnaden efter andra världskriget. Han menade framför allt att de stabila spelreglerna som balanserar fastighetsägarnas intresse med ett starkt konsumentskydd bidragit till att Tyskland har en av de största hyresmarknaderna i Europa. Samtidigt varnade Voigtländer för att den prisreglering som är på väg att införas i tyska storstäder med stor inflyttning och bostadsbrist riskerar att slå sönder en väl fungerande hyresmarknad.

Seminariet avslutade med att Kathleen Scanlon, professor vid London School of Economics, redogjorde för erfarenheter av Regleringar och investeringar i privatägda hyreslägenheter i några europeiska länder. Eftersom reformerna varit olika, genomförts vid olika tidpunkter och med olika omvärldsförutsättningar, är det svårt att dra entydiga slutsatser. Men det finns i hennes forskning inget som stödjer att reformerad hyressättning isolerat skulle leda till fler privata hyresrätter. Scanlon framhöll den svenska hyresmarknaden som ett särfall i Europa med våra kollektiva förhandlingar, och menade att det därför är svårt att applicera erfarenheter från reformer på andra hyresmarknader direkt på svenska förhållanden.

Vid seminariet presenterade Bokriskommittén rapporten Bostadshyresmarknaden – En internationell utblick, där erfarenheter från om- och avregleringar på hyresmarknaderna i några europeiska länder.