Om Bokriskommittén

Fastighetsägarna Sverige och handelskamrarna i Sveriges tre storstadsregioner – Stockholms Handelskammare, Västsvenska Handelskammaren och Sydsvenska Handelskammaren – utsåg den 9 september 2013 den fristående Bokriskommittén under ledning av Klas Eklund, seniorekonom SEB.

Kommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet och hyresbostadsmarknaden i synnerhet att fungera bättre.

Utöver ordföranden består kommittén av:

Tor Borg, chefekonom SBAB
Ulrika Francke, vd Tyréns, fd stadsbyggnadsdirektör i Stockholm
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH
Sonny Modig, bostadsutredare och debattör
Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region
Barbro Wickman-Parak, fd vice riksbankschef

Kommittén har knutit till sig tekn dr Björn Hasselgren vid KTH, som huvudsekreterare.

Senast i juni 2014 kommer kommittén att presentera en slutrapport. Under arbetets gång kommer den att presentera ett antal delrapporter som belyser sociala, ekonomiska och andra dimensioner av ett reformarbete på bostadsområdet.

I slutrapporten kommer en eller flera reformstrategier för hur en övergång till en fungerande marknad för bostäder och då framförallt hyresbostäder, kan genomföras att presenteras.

Initiativtagarna står för finansieringen och det administrativa stödet för kommittén, men kommer inte styra arbetet. Syftet är att ta fram och presentera fram konkreta förslag på lösningar. Kommittén kommer själv stå för sina slutsatser.

Bokriskommitténs uppdrag

Ramarna för Bokriskommitténs uppdrag är fritt satta. Men några viktiga ingångsvärden är:

  • Huvudfokus ska ligga på hyresmarknaden och en reform av hyressättningssystemet
  • De sociala, fördelningsmässiga och statsfinansiella konsekvenserna av reformer ska belysas och beaktas
  • Internationella erfarenheter av likartade reformer bör beaktas

Eftersom problemen på den svenska bostadsmarknaden är mångfacetterade kommer Bokriskommittén att i viss utsträckning beröra även andra angelägna reformbehov.

» Läs hela direktivet här